Księgowość i prowadzenie firmy 

Klienci naszej firmy mogą liczyć na szeroki zakres usług z dziedziny księgowości. Oferujemy:
 • Prowadzenie usług księgowych:
  • księgi rachunkowe,
  • prowadzenie podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • dokonywanie zapisów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych (VAT, VAT-7 oraz Vat-7K),
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L, PIT-28),
 • sporządzenie bilansu, sprawozdania finansowego oraz zeznania CIT, PIT za rok obrotowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przygotowanie przelewów do US w formie elektronicznej lub papierowej,
 • kontakty z urzędami podatkowymi oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, sporządzanie deklaracji VAT-UE,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • wypełnianie i składanie deklaracji INTRASTAT,
 • usługi księgowe dla klientów rozliczających środki z dotacji unijnych.

Naszym klientom zapewniamy pełne reprezentowanie przedsiębiorstwa i pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Kadry i płace, szkolenia BHP
Służymy pomocą w ramach obsługi kadrowej oraz naliczania wynagrodzeń pracowników.
Do naszych usług w tym zakresie należą:
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • rozliczanie delegacji i wyjazdów firmowych,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
 • przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • raporty płacowe,
 • prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające,
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
 • kalkulacja wynagrodzeń,
 • weryfikacja ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych, wynikających z przepisów szczególnych,
 • weryfikacja ewidencji nieobecności w pracy z powodów usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
 • prowadzenie z pracownikami korespondencji dotyczącej urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych,
 • ustalanie uprawnień oraz ewidencjonowanie nieobecności związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
 • sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji o zatrudnieniu,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia,
 • tworzenie raportów dotyczących stanu zatrudnienia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie (PIT-11, PIT-4R, PIT-40),
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości uzyskanego dochodu na życzenie,
 • tworzenie raportów dotyczących wynagrodzeń w firmie oraz związanych z nimi obciążeń

Aby zapewnić naszym klientom pełne wsparcie, zajmujemy się również organizacją szkoleń BHP. Szkolenia takie odbywają się u pracodawcy.