Sporządzanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych oraz Biznes Plany 

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą mogą się obecnie ubiegać o dofinansowanie w ramach jednego z kilku programów Narodowej Strategii Spójności (NSS). Środki na ten projekt pochodzą głównie z budżetu Unii Europejskiej – na 85,6 mld euro zaangażowanych w realizację NSS 67,3 mld to wkład Unii.

Narodowa Strategia Spójności obejmuje następujące programy operacyjne (PO) zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
 • PO Infrastruktura i Środowisko na który przeznaczono największą część dofinansowania – 42,2%; jego główne cele to poprawa stanu dróg i funkcjonowania sieci energetycznej, a także udoskonalenie systemu dostarczania wody, usuwania ścieków i odpadów,
 • PO Kapitał Ludzki koncentrujący się na podnoszeniu poziomu kształcenia i kompetencji pracowników,
 • PO Innowacyjna Gospodarka 8.1 i 8.2 z którego korzystać mogą przedsiębiorstwa lub jednostki badawcze wspierające polską gospodarkę poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii,
 • PO Rozwój Polski Wschodniej pomagający województwom Polski Wschodniej, aby dostosować ich poziom rozwoju do województw zachodnich,
 • PO Pomoc Techniczna skupiający się na pomocy Instytucjom Zarządzającym odpowiedzialnym za przydzielanie dotacji unijnych, tak aby przyznawanie dofinansowania odbywało się sprawnie i bezproblemowo.
Inne programy funkcjonujące w ramach NSS to:
 • Regionalne Programy Operacyjne (zarządzane przez samorządy poszczególnych województw), które pozwalają uzyskać dotację na rozwój przedsiębiorstw na terenie danego województwa,
 • Europejska Współpraca Terytorialna – szereg programów, które obejmują przedsięwzięcia podjęte z partnerami z różnych obszarów Europy,
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z którego korzystać mogą polscy rolnicy i przetwórcy rolni w celu usprawnienia pracy w gospodarstwach rolnych, a także wyposażenia zakładów przetwórczych i promocji produktów spożywczych takich jak przetwory, soki, produkty mleczne czy wędliny; częścią tego programu jest Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, projekt skierowany do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników i o obrocie rocznym nie przekraczającym 2 mln euro.

Możliwości uzyskania dofinansowania jest więc bardzo wiele. Korzystanie z pomocy programów Unii Europejskiej wiąże się jednak również z kłopotliwymi formalnościami, takimi jak sporządzanie i rozliczanie wniosków unijnych. Klienci naszej firmy mogą liczyć na szerokie wsparcie w tym zakresie. Pomagamy w sporządzaniu wniosków i rozliczaniu projektów firmom korzystającym z programów operacyjnych, a także z programu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przygotowywanie biznesplanów

Nasze biuro księgowe przygotowuje również biznesplany ściśle dostosowane do aktualnych potrzeb, zgodne z wymaganym wzorem – czy to do złożenia w Urzędzie Pracy, czy w dowolnym Banku przy staraniach o kredyt. Powierzając nam sporządzenie biznesplanu nasi klienci mogą mieć pewność, że zostanie on przygotowany z należną starannością i rzetelnością i zrobi dobre wrażenie na jednostkach zarządzających dofinansowaniem.

Dobrze przygotowany i przemyślany biznesplan:
 • pomaga ustalić cele firmy i sposób ich realizacji,
 • zmusza do zastanowienia się nad niedoskonałościami pomysłu na biznes i tym, jak sobie z nimi poradzić, a także uwypukla mocne strony koncepcji biznesowej,
 • stanowi wizytówkę firmy dla jednostek oferujących dotacje i dostarcza argumentów, dla których warto w dane przedsiębiorstwo zainwestować.

Należy więc zadbać o to, aby dokument ten prezentował się jak najkorzystniej.

Najogólniej rzecz biorąc elementy, które powinien zawierać biznesplan, to:
 • informacje o przedsiębiorcy,
 • opis planowanego przedsięwzięcia (cele, forma prawna, lokalizacja firmy),
 • analiza marketingowa (analiza rynku docelowego danego produktu/usługi, analiza samego produktu, plany związane z jego promocją, kwestie związane z potencjalnymi dostawcami i nabywcami, a także zamierzona polityka cenowa oraz analiza konkurencji),
 • analiza finansowa (bilans otwarcia, budżet firmy, uzasadnienie zysków i wydatków),
 • plan organizacyjny (związane z uruchomieniem firmy działania zaplanowane na najbliższe kilka miesięcy),
 • analiza SWOT (mocne i słabe strony firmy, szanse i zagrożenia dotyczące jej działalności).

W przypadku biznesplanu dostarczanego do Urzędu Pracy na otwarcie działalności wzór i wymagania dotyczące tego dokumentu określa sam Urząd – zwykle można je pobrać z jego strony internetowej. Nieco inne mogą być wymagania przy pozyskiwaniu kredytów lub dofinansowań z innych źródeł.